מציג תוצאות 1 עד 1 מתוך 1

אשכול: למידה אפקטיבית - האם ומתי כדאי לגשת למבחן חוזר

 1. #1
  מנהלת פורום למידה אפקטיבית משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל למידה אפקטיבית - האם ומתי כדאי לגשת למבחן חוזר

  האם כדאי לגשת למבחן חוזר?
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf 2017 מתי כדאי לגשת למבחן חוזר.pdf‏ (337.3 ק"ב , 17 צפיות) www.Emath.co.il Emath VOD – !היכנסו עכשיו לצפייה במאות תרגילי בגרות פתורים בשיעורי וידאו על ידי מורים מומחים . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © חוזר מבחןבשיפור ציון ל סטטיסטיםהם סיכוייה חן חוזרבמהאם ומתי כדאי לגשת ל מאת: דיאנה פ. הסטטיסטיים הסיכויים הם ומה? חוזר למבחן לגשת לנו כדאי תמיד האם במבחן שקיבלנו לציון בהשוואה חוזר במבחן שלנו הציון את לשפר שנצליח תופעה ידי על גם מוסברות אלו לשאלות תשובות? תנאים ובאילו'? א מועד אך, מקיומה להתעלם נוטים שאנחנו" הממוצע אל תסוגה" בשם סטטיסטית דומים במבחנים נבחנים אנחנו שכאשר שנקבל בציונים הפערים על משפיעה תופעת לפי'(. ב -ו' א במועדי: לדוגמא)נרדפים במועדים ונערכים במאפייניהם ביחס גבוה מאוד' א מועד במבחן שקיבלנו הציון כאשר, הממוצע אל תסוגה ועל טוב פחות ציון נקבל לרוב חוזר במבחן, נבחנו בה הקבוצה ציוני לממוצע אלה בין אנחנו' א מועד במבחן ואם. יורדתחוזר למבחן לגשת כדאיות כן שנוכל הסיכוי חוזר במבחן, לממוצע ביחס נמוכים הכי הציונים את שקיבלו .עולה חוזר למבחן לגשת כדאיות ולכן מתגבר שלנו הציון את לשפר הציון את לשפר במטרה חוזר למבחן לגשת אםכאשר אנחנו בהתלבטות מטרות כגון. שיקולים שלנו עים על החלטהישפהמרבים שיקולים ישנם ,שלנו חברתייםמשפחתיים, לחצים, ושאיפות המוטיבציה רמת ,עתידיות כניותותו גורמים שלא ישנם ההישגיםהמשפיעים על רמת . אך בין וכולי וסביבתיים מסיבה שאנחנו לא מודעים להם ונוטים להתעלם מהם בין השיקוליםנלקחים הממוצע נוטים מתופעת תסוגה אל ."הממוצע אל תסוגה"תופעת כדוגמת , מה שעלול קורה שזה מאמינים לאאנחנו כי אינטואיטיבי להתעלם באופן .החלטה קבלת בתהליכי תלטעויו להוביל תסוגה את הממוצע סטטיסטיתתופעה היא (regression to the mean)ממוצעה לאתסוגה ובביצועי אנשים. ,בטבע הנורמלייםחיים הבכל תחומי שמתרחשת יתטבע דומים שחוזרים על בתוצאות מדידות של אירועים מדובר בתופעה שמתגלה תופעה . ציוניםהממוצע אל הקצה וצאותשל תומצביעה על התקרבות עצמם פרנסיס בשם אנגלי חוקר טבעעל ידי 1885בשנת לראשונה תועדה זו שיש מתאם חיובי בין גובה של אבות לבין גובה הראה במחקריו גולטוןגולטון. של בניהם, ותוך כדי גילה שלאבות גבוהים מאוד היו בממוצע בנים נמוכים מהם במעט, בעוד שלאבות נמוכים מאוד היו בנים גבוהים מהם במקצת. https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/forums/media.php https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] www.Emath.co.il Emath VOD – !היכנסו עכשיו לצפייה במאות תרגילי בגרות פתורים בשיעורי וידאו על ידי מורים מומחים . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © התקרב של ילדים כי גובה ,תסוגה לממוצעבשם א קרפרנסיס לתופעה זו תצפיות ו מחקריםב בשנים שלאחר מכן. יהםאבותגובה של של ממוצע ליותר היקףוהשפעותיה רחבות מחיינושתופעה זו היא חלק בלתי נפרד גילו רבות תסוגה אל הממוצע ניתן מפורסמות שלהבין דוגמאות . החיים תחומי בכל ביחס נטליגנציה של הילדיםאירמת הממוצע של תסוגה אל הלציין את של ים איכות ביצועצע בוכן נצפו נסיגה אל הממ . כמוובין בני הזוג להוריהם , באותו אוכלוסייהחני אינטליגנציה מבב, נחיתות והמראות של פרחי טייס .עודו ספורטאים בתחרויותשל הצלחה בו הישגי תלמידים במבחנים חוזריםב מאד המצליחשקבוצת כדורסל :צעוממאל ה לנסיגהנוספות ותדוגמא סופר שמוציא .במשחק הבא התהצלחלשחזר את שהתקת ראשון במשחק במבחן, 98תלמיד שקיבל ציון ת.יצליח פחו הבאספר רב מכר, בספר לאור , במבחן במיוחד ותלמיד שקיבל ציון נכשל או נמוךמעט. ב יהיו מאוכזב חוזר .מצליח קצת יותרחוזר . שלנו חושיםבמערכת של רגשות ו גםנמצאו תסוגה אל הממוצעעדויות ל אנחנו מתנסים בחוויות זהות. כאשר עוצמת רגשותאנחנו חשים שינויים ב קיימת הסתברות גבוהה שבסרט ,מאוד מסרט מתח נהנינולדוגמא אם ההמשך נהנה פחות. עולמית וכחלק אינטגרלי של כלל הממוצע כתופעה אל את תסוגה תן לתאר ינ תפקידה יצירת איזון והרמוניה בעולם על ידי דחיפתם של תוצאות חיינו. גיעו ביצועים ירודים שאחרי ביצועים גבוהים יבאופן אל הממוצע קיצוניות תוצאות גבוהים . יגיעואחרי ביצועים נמוכים ו טעויות בשיפוט ובקבלת החלטות פסיכולוגים קוגניטיביים זוכי פרס נובל לשנת ,עמוס טברסקיודניאל כהנמן והשלכתן יה פוצות שלנו בשיפוט ובאינטואיצהאירו את עינינו לטעויות נ, 2002 ת של נסיגה אל תופעמ התעלמותנועל רקע גם על תהליכי קבלות החלטות .הממוצע אושר" מסביר את תופעת התסוגה ומסמן הוגנות, בספרו "רציונאליות, כהנמן דוגמא בספרומביא כהנמן . ות שגורמים לנו לטעויות בשיפוטבין התופע האות זהים שמבחנים סטים של ת בשתי קבוצה גדולה של תלמידים שנבחנעל אם בוחרים עשרה תלמידים מבין ומסביר ש( )סט א' וסט ב' ברמת הקושי ובוחנים קיבלו את הציונים הגבוהים ביותרא' ובסט מבחנים שנבחנואלה יהיו בדרך כלל פחות ב' אז ציונים שלהם במבחון מבחנים ב', בסטשוב אותם עשרה תלמידים מבין אלה מנגד . במבחן א' הישגיהםביחס ל מעטבטובים יהיו ב' במבחן הישגיהם, בדרך כלל א'ו ציונים נמוכים במיוחד במבחן שקיבל .יותר גבוהים https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/forums/media.php https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected] www.Emath.co.il Emath VOD – !היכנסו עכשיו לצפייה במאות תרגילי בגרות פתורים בשיעורי וידאו על ידי מורים מומחים . [email protected], לפניות: .ath.co.ilEmwww כל הזכויות שמורות © מתקיימים בתנאים המבחנים שקולים סטים של נניח שיש שתי לפי כהנמן אם ולממוצע ציונים של המבחן Mשל המבחן הראשון נקרא לממוצע ציונים ,זהים לפי תופעת "תסוגה אל הממוצע" אם קיבלנו במבחן הראשון , Nהשני נקרא .N-k, אז במבחן השני נקבל M+kאת הציון כהנמן מסביר שאנחנו לא מפתחים אינטואיציות נכונות לגבי תופעה זו מאחר .מהשלכותיה ומתעלמיםתתרחש היא מצפים שמודעים לה, לא ולא אנחנו חושבים שיש קשר ישיר בין מידת ההשקעה שלנו לרמת זו בדרך ההשקעה תמידיחס לההישגים שלנו ומצפים שההישגים שלנו תמיד יעלו ב הסברים מנסים למצוא , אנחנו במציאות לא קורהשלנו. אבל שזה מאמציםו , חוזר קיבלנו ציון פחות טוב במבחןלמשל אם לכך.מלאכותיים וסיבתיים או מבחן שלא השקענו בלימודים או לא הרגשנו טוב לעצמינויכולים להסביר נמק נ, לים ציון משופר במבחן חוזרכאשר מקב .היה קשה מדי וכן הלאה למסקנה , מה שמוביל יותר בלימודים השקענוקנו את הכשלים כי ישתלעצמנו מידת ההשקעה שלנו הצלחה או אי הצלחה תלויה אך רק בשמוטעית . בלימודים ולתגמול ביקורת ,מה הקשר של תסוגה אל הממוצע לעונש כהנמן ממשיך להסביר שחוסר ידע לגבי חשיבותה של תופעת תסוגה ואף מזיקות של שיפוט מוטעה להוביל לתוצאות לא רצויות לממוצע, עלולה על ידי מורים, לתלמידים ומסקנה שגויה של חלוקת גמול חיובי או מתן עונשים . למשל תלמיד שקיבל שבחים על הישגיו במבחן הראשון עלול מחנכים והורים וקיבל נזיפה , ותלמיד שנענש ורת על ירידה בהשיגיו במבחן השנילקבל ביק כאשר וזאת ר הישגיו במבחן השניובחים על שיפהישגיו הנמוכים יקבל ש על ולא אל הממוצע הישגים אלה הושפעו בעיקר מתופעה של תסוגה ים בשינויה עלול להגיע המחנך כמו כן .תלמידהשל הרגלי למידהמשינוי ממשי של שענישה אחרי ביצועים ירודים תוביל את התלמיד לא רצויות למסקנות וזאת כאשר מחקרים ו ותגמולו החיובידתר מאשר עידווות טובות יאלתוצ נקודה . אינם אפקטיביים ואף מזיקים לו ענישה של התלמידמצביעים על כך ש .למחשבה ולתפנית בעמדות שלנו כלפי עונשים וגמולים https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/forums/media.php https://www.emath.co.il/ https://www.emath.co.il/ mailto:[email protected]
  אהבתי מיכאל, אריאל אהב \ אהבו את התגובה
   

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 0

There are no members to list at the moment.

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו