עמוד 1 מתוך 4 1 2 3 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 51

אשכול: מתכונת במכניקה 2012

 1. #1
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל מתכונת במכניקה 2012

  שלום,

  כרגיל לפני מבחן בגרות אני מציע לפתור את המתכונת המצורפת.

  הערות:

  1. הקושי היקרי בשאלות הוא הבנה של התהליכים הפיזיקליים ולא הפעולות המתמטיות שיש לבצע כדי להגיע לתשובה.
  2. רמת הקושי עולה מסעיף הראשון לסעיף האחרון של השאלות.
  3. בשאלה 5 סעיפים ב וג קשורים למושג אנרגיה פוטנציאלית כובדתית. מי שלא מעוניין בלתרגל את המושג יכול להסתפק בלפתור את הסעיף הראשון של השאלה בלבד.
  4. בסעיפים אחרונים של כל שאלה רמת הקושי עולה על הרמה הממוצעת של מבחן בגרות, לא להילחץ.

  אני כרגיל זמין לשאלות.

  בהצלחה
  קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  • סוג הקובץ: pdf UN_2012מתכונת_מכניקה.pdf‏ (241.6 ק"ב , 1141 צפיות) ל"יח 5מתכונת במכאניקה : הערות בחישוב מספרי .כאל פרמטר המסמל את תאוצת הכובד על פני כדור הארץ g-יש להתייחס ל .א g≈10m/s 2 . השאלות 5מתוך 3יש לבחור .ב מחשבון רגיל + דף נוסחאות : חומר עזר מותר .ג 1. גודל הראשוןלכדור . שני כדורים אופקיתנזרקו הנמצא על פני כדור הארץ, hממגדל שגובהו .א .v2ולכדור השני v1 מהירות התחלתי a. הביעו בנתוני השאלה את גודל מהירות הממוצעת של הכדור . מושג מהירות ממוצעת והגדיר . הראשון מרגע בו נזרק ועד נחיתתו על הקרקע b. בעת זריקת שני הכדורים הייתה זווית בין כיווני מהירותםα . ידוע שרגע לפני נחיתתו של המאפשר את , αקבעו את תחום הזווית .90°הייתה זווית זאת ים על הקרקע אחד הכדור .בתחום המותר αבו , עבור המקרה α-ו v2 ,v1 -הביעו את גובה המגדל ב ,המצב המתואר ניתן להיעזר בסקיצה x y z v1 v2 h α g α H g הכדור נושפת רוח אופקית בעת נפילתו של . αעל מדרון ששיפועו Hשוחרר מגובה mכדור שמסתו .ב ידוע שהתנגשות . התנגשות בין הכדור למדרון אלסטית לחלוטין. קבועה כפי שמתואר בסקיצה .השנייה בין המדרון לכדור אירעה באותה הנקודה שאירעה ההתנגשות הראשונה a. הביעו בנתוני השאלה את הכוח שמפעילה הרוח על הכדור בעת נפילתו. b. מן בין ההתנגשויות הראשונה והשנייההביעו בנתוני השאלה את הז. . אין קשר בין שני הסעיפים של השאלה 2. : קבעו מה המשפט הנכון מתוך השלושה. הגדירו מושג מתקף. א זמנית ועם מהירויות שוות אם משוחררים מגובה -שני גופים בעלי מסות שונות יגיעו לקרקע בו (1 ( הזניחו את התנגדות האוויר. )קרקעמתקף זהה בהתנגשות עם ה יפעלשניהם על לכן , ההז אם שקול כוחות חיצוניים הפועלים , גופים מערכתעל לא ניתן להפעיל חוק שימור תנע קווי (2 . עליה לא אפס .הקשר בין מתקף לתנע מתקבל מתוך החוק השני של ניוטון (3 . ש"קמ 12.6ימטר במהירות סנט 80נזרק אופקית מגובה ניוטון 200שמשקלו שק קמח. ב a. חישבו .0.25 מקדם החיכוך בין השק לרצפה i. מתקף שהופעל על השק בכיוון אנכי במהלך המגע עם הרצפה עד עצירתו. ii. מתקף שהפעיל על השק כוח החיכוך עם הרצפה. iii. מרחק ההחלקהD של השק מהנפילה עד עצירתו המוחלטת . b. סעיף בענו על ה.a iii . 0.9בין השק לרצפה כשמקדם החיכוך. ניתן להיעזר בסקיצה D V0 g 3. הגוף נמצא במנוחה . mמחובר בקצה אחד לתקרה ובקצה השני לגוף בעל מסה kחוט אלסטי בעל מקדם קפיציות את התשובות לסעיפי השאלה .v0 שגודלה מקנים לגוף מהירות התחלתית אנכיתברגע מסוים . ווי משקלבמצב שי . על פי הצורך v0 -ו k, mיש להביע באמצעות ?כשהגוף נמצא במנוחה במצב שיווי משקלמה ההתארכות של החוט האלסטי .א .וקנמ? יגיע הגוף על מיקומה של נקודת שיא הגובה אליה אם כיוון המהירות ההתחלתית ישפיעה .ב המשך השאלה בעמוד הבא (m/kנקודת שיא הגובה אליה יגיע הגוף נמצאת במרחק ,v0 ≤ Vkעבור הוכיחו כי .ג 0.5 )ymax = v0 ?Vkמהו .משקלהמנקודת שיווי .v0 > Vkעבור המצב בו ymax -לפיתחו ביטוי .ד g m k 4. מקדם החיכוך בין הכביש לצמיגי . Bהנקודה בכיווןבמנוחה מתחילה להאיץ Aמכונית הנמצאת בנקודה . B-ל Aמרחק בין L-ו ,µהמכונית . Bהאפשרית של המכונית בהגעה לנקודה רבית את המהירות המ L -ו µהביעו באמצעות . א . ומפסיקה להאיץ Rעם רדיוס נכנסת המכונית למסלול מעגלי Bבנקודה מקדם החיכוך המינימאלי בין הכביש לצמיגי המכונית במסלול ,minµאת R -ו µ ,Lהביעו באמצעות . ב . ת על המסלולשארות המכונייהמבטיח ה ,מעגליה . מעגליהבהנחה והמכונית בתחילה לבלום בתאוטה קבועה מייד בכניסה למסלול המבטיח ,מעגליהבין הכביש לצמיגי המכונית במסלול מקדם החיכוך את ,minµהביעו באמצעות . ג . תמעלו 30 -שווה ל BOCשהזווית אם נתון, Cעצירתה של המכונית בנקודה A B C O L,µ R 30° 5. יש לתת במונחים של . התשובה לסעיף אאת . לווין נשלח מקו המשווה ומבצע תנועה מעגלית סביב כדור הארץ : פרמטרים הבאיםה g- עוצמת שדה הכבידה על פני כדור הארץ Te- סיבוב סביב צירו זמן שלוקח לכדור הארץ להשלים Re- ץרדיוס כדור האר מעל נקודת ין עוברוואם ידוע שהל, לרדיוס כדור הארץ יוס המסלול של הלוויןמצאו את היחס בין רד. א ( לכל האפשרויות הקיימות והתייחס)ההמראה פעם בשתי יממות תוספת האנרגיה בעקבות ההתנגשות מספיקה בדיוק ידוע שבלווין ו מתנגש pi שגודלו מטאור בעל תנע קווי. ב ,pלפני ההתנגשות הלווין י שלוהתנע הקוגודל שבהנחה .כדי לשחרר את הלווין משדה הכבידה של כדור הארץ : לאחר ההתנגשות במקרים הבאים pf התנע הקווי של המטאור ו שלאת גודל pi -ו p -בהביעו a .לכיוון התנועה של הלווין ניצבלפני ההתנגשות אורכיוון התנע הקווי של המט . b . .לכיוון התנועה של הלווין זהה לפני ההתנגשות אורכיוון התנע הקווי של המט. את רדיוס Rs -סמן בנ. כיוון התנע הקווי של המטאור לפני ההתנגשות היה מנוגד לכיוון תנועתו של הלווין. ג ונעת ממנו את אנרגיה מינימאלית שמידוע שלאחר ההתנגשות ללווין נשארה . המסלול של הלווין לפני ההתנגשות פרמטרים יש לתת במונחים של ה. לסעיף ג התשובותאת .ץ והתנע של המטאור התאפסהנפילה על כדור האר : הבאים g- עוצמת שדה הכבידה על פני כדור הארץ Rs- רדיוס מסלול הלווין לפני ההתנגשות Re- ץרדיוס כדור האר a .בחרו מתוך שלוש אפשרויות? מהמקרה המתואר ונהמה המסקנה הנכ . . מסת המטאור קטנה ממסת הלווין (1 . אלסטית התנגשותמדובר ב (2 של התנע נו יכול להיות גדול מפעמיים גודלאי התנגשותלפני הר ואהתנע של המט גודל (3 .לפני ההתנגשות הלווין b .מה תהיה המהירות של המטאור בנפילה על פני כדור הארץ ? c .ההתנגשות יאחרלפני והלווין ת ואנרגי יחס חישבו את . ! בהצלחה : תשובות סופיות 1 . .a.א 2 2 11 gh vv b..א 27090 , g vv h 2 cos21 a. tanmgF.ב b. cos. ב 2 2 g H T 2 . a.i. Jy=80Ns.ב a.ii. Jx=70Ns.ב a.iii. D=1.25m.ב b. D=0m.ב 3 . . א k mg y 0 לא ישפיע .ב .ג k m gVk .ד 22 0 2 0 max y g v y 4 . Lgv .א 2max .ב R L2 min . ג 3 1min 5 . 3 .א 2 2 9 e e e R gT R R 3 או 2 2 e e e R gT R R a. ppp.ב if )b. )12. ב ppp if b. . ג s e e R R RgV 2 2 .c. ג s es f i R RR E E 2
  נערך לאחרונה על ידי Bogri74, 24-06-2012 בשעה 08:06

 2. #2
  הסמל האישי שלtototomer1 אסיסטנט חבר Emath מתקדם

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה על השיתוף
  אתה כתבת את השאלות?
  בברכה, תומר

  עזרו לכם? תגידו תודה/תעשו "אהבתי" - זה לא עולה כסף

 3. #3
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  כן, רוב השאלות שלי.

 4. #4
  הסמל האישי שלPlanche משתמש רשום חבר Emath

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ב1a , הכוונה היא למהירות ממוצעת כללית (כל הדרך חלקי הזמן)?
  או למהירות שנוצרת אחרי שעשית חיבור וקטורי של Vy וVx?

 5. #5
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  הכוונה למהירות ממוצעת

  \vec{v}_{av}=\frac{\Delta\vec{x}}{\Delta{t}}

 6. #6
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  התמונה הימנית הראשונה בשאלה הראשונה איננה ברורה , על פי התמונה הכדור מרחף באויר ואז צונח לקרקע?
  תוכל בבקשה לצייר אותה יותר בבירור ? תודה

 7. #7
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי walla צפה בהודעה
  התמונה הימנית הראשונה בשאלה הראשונה איננה ברורה , על פי התמונה הכדור מרחף באויר ואז צונח לקרקע?
  תוכל בבקשה לצייר אותה יותר בבירור ? תודה
  כמו שרשום בשאלה: הכדור שוחרר מגובה H. הציור בא להדגיש שהמרחק האנכי בין הכדור למדרון ברגע השיחרור הוא H. מקווה שעכשיו זה ברור יותר.

  סליחה על הבילבול.

 8. #8
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בשאלה 2,א
  אתה יכול להסביר מהו המשפט הנכון? לפי דעתי משפטים 2 ו3 נכונים

  תודה רבה!

 9. #9
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי redred צפה בהודעה
  בשאלה 2,א
  אתה יכול להסביר מהו המשפט הנכון? לפי דעתי משפטים 2 ו3 נכונים

  תודה רבה!
  המשפט הנכון הוא 3.

  המשפט השני לא מדוייק, ניתן להפעיל חוק שימור התע הקווי גם כאשר הכוח החיצוני השקול על המערכת לא אפס.
  1. בכיוון הניצב לכוח השקול

  2. לפרקי זמן קצרים כאשר כוח פנימי הרבה יותר גדול מהכוח החיצוני. למשל התפוצצות פגז תוך כדי נפילה, זמן ההתפוצצות קצר וכוח פנימי בזמן הזה הרבה יותר גדול מכוח החיצוני (משקל).

 10. #10
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בשאלה 4 לא הבנתי אם צריך להתייחס לכוח של המנוע ומה הכוונה למהירות מירבית? אודה לך אם תוכל לפרסם פתרונות מלאים לשאלה 4

 11. #11
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי yonatan6 צפה בהודעה
  בשאלה 4 לא הבנתי אם צריך להתייחס לכוח של המנוע ומה הכוונה למהירות מירבית? אודה לך אם תוכל לפרסם פתרונות מלאים לשאלה 4
  החיכוך הסטטי הוא הכוח שנותן למכונית את התאוצה שלה, ולכן התאוצה המרבית תתקבל עם חיכוך סטטי מרבי, והמהירות המרבית היא המהירות בB
  נערך לאחרונה על ידי omer681, 20-06-2012 בשעה 11:50

 12. #12
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  תודה

 13. #13
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  בשאלה 2 ב a3 יצא לי 2.45 ובתשובות הסופיות יצא 1.25 אתה בטוח שהתשובות הסופיות נכונות?

  לא הבנתי איך פותרים את שאלה 5 סעיף א מישהו יכול לתת לי פתרון מלא??

  בבקשה תעזרו מהר... יש לי מחר מתכונת!!!
  נערך לאחרונה על ידי yonatan6, 20-06-2012 בשעה 16:08

 14. #14
  הסמל האישי שלBogri74 מדריך ויועץ בכיר חבר Emath בכיר

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  ציטוט פורסם במקור על ידי yonatan6 צפה בהודעה
  בשאלה 2 ב a3 יצא לי 2.45 ובתשובות הסופיות יצא 1.25 אתה בטוח שהתשובות הסופיות נכונות?

  לא הבנתי איך פותרים את שאלה 5 סעיף א מישהו יכול לתת לי פתרון מלא??

  בבקשה תעזרו מהר... יש לי מחר מתכונת!!!
  אני בטוח שאין טעות בתשובות סופיות. פשוט תעזר במתקף.

 15. #15
  משתמש רשום משתמש מתחיל

  פרטי משתמש

  ברירת מחדל

  אח שלי בוא אני יגיד ככה אני לומד עם מורה שהוא בין הטובים בלימודי פיזיקה והוא בתפקיד בכיר במשרד החינוך,
  וכל השאלות פה קשות כמו לא יודע מה זה מעבר לרמה של בגרות

עמוד 1 מתוך 4 1 2 3 ... אחרוןאחרון

מידע אודות האשכול הנוכחי

Users Browsing this Thread

כרגע 1 משתמשים צופים באשכול זה. (0 חברים ו 1 אורחים )

ביקרו באשכול זה : 4

הרשאות

 • אתה לא יכול לפרסם אשכולות חדשים
 • אתה לא יכול לפרסם תגובות
 • אתה לא יכול לצרף קבצים להודעותיך
 • אתה לא יכול לערוך את הודעותיך
 •  
אודות Emath
האתר Emath הינו יוזמה פרטית והוקם בתחילת שנת 2008 .
מטרתנו הינה למנף את הישגי התלמידים למתמטיקה ופיסיקה בארץ בכלל ובפרט בקרב תלמידי התיכון .
אנו מספקים מספר שירותים לתלמיד, ביניהם גישה למאות אלפי פתרונות איכותיים לתרגילים, פורום עזרה במתמטיקה ופיסיקה הגדול מסוגו בארץ, מאגר סיכומים, מרתונים בוידאו, פתרונות לבגרויות ועוד.
כלים אלו, מאפשרים לכל אחד, ללא תלות במיקומו, ללמוד, לתרגל ולהתמקצע על-מנת להתכונן בצורה מיטבית לבגרות במתמטיקה או פיסיקה .

לכל שאלה ניתן ליצור איתנו קשר
הצטרפו אלינו