PDA

צפה בגרסה המלאה : סיכומים חדשים 1. התווסף סיכום בנושא "חלוקת קטע ביחס נתון"
 2. התווסף סיכום בנושא "אינטגרציה בחלקים"
 3. התווסף סיכום בנושא "ניגזרות"
 4. התווסף סיכום בנושא "זווית בין ישרים" באנליטית
 5. התווסף סיכום בנושא "מעגל - אנליטית"
 6. התווסף סיכום בנושא "נקודות קיצון"
 7. התווספו סיכומים בנוגע ל אסימפטוטות אופקיות ואנכיות לשאלונים 006 ו007
 8. התווסף סיכום בנושא "חקירת פונקציות"
 9. התווסף סיכום בנושא "אינטגרציה בהצבה"
 10. התווסף סיכום בנושא "חוקי חזקות"
 11. התווסף סיכום בנושא "גיאומטריה - מלבן"
 12. התווסף סיכום בנושא "דלתון"
 13. התווסף סיכום בנושא "טרפז" - גיאומטריה
 14. התווסף סיכום בנושא "משולשים - גיאומטריה"
 15. התווסף סיכום בנושא "חקירת פונקציה על סמך גרף הנגזרת"
 16. התווסף סיכום בנושא "ריבוע" - גיאומטריה
 17. התווסף סיכום בנושא
 18. התווסף סיכום בנושא "משוואת האליפסה"
 19. התווסף סיכום בנושא "משוואת ההיפרבולה"
 20. התווסף סיכום בנושא " משוואות ישרים לפרבולה"
 21. התווסף סיכום בנושא "משוואת הפרבולה"
 22. התווסף סיכום בנושא "תנאי השקה למעגל"
 23. התווסף סיכום בנושא "מעגל אנליטית"
 24. התווסף סיכום בנושא "קו ישר באנליטית"
 25. התווסף סיכום בנושא "תנאי השקה למעגל"
 26. התווסף סיכום בנושא "מקבילית"
 27. התווסף סיכום בנושא "זוויות בין ישרים"
 28. התווסף סיכום בנושא "שאר מצולעים"
 29. הספר המקוון הראשון שלנו - בגיאומטריה
 30. התווסף סיכום בנושא "גיאומטריה - תאלס"
 31. התווספו סיכומים תחת הנושא " פרופורציה ודימיון"
 32. התווספו סיכומים תחת הנושא " פרופורציה ודימיון"
 33. התווסף סיכום בנושא "חילוק פולינומים"
 34. סיכום - בעיות תנועה
 35. התווספו סיכומים בנושא פירמידה
 36. התווסף סיכום בנושא "חוקי ניוטון"
 37. [סיכום] התווסף סיכום בנושא "זוויות בין ישר והמישור" - הנדסת המרחב
 38. [סיכום] התווספו סיכומים בהנדסת המרחב
 39. [סיכום] אנליטית - הספר המקוון !
 40. סיכומים חדשים בC#
 41. [הסתברות] בעיה בסיכומים
 42. [סיכום] מנסרה - הנדסת המרחב
 43. [סיכום] הגליל
 44. [סיכום] בעיות הספק - מילוי וריקון בריכה
 45. [סיכום] בעיות הספק - בעיות פועלים
 46. [סיכום] החרוט
 47. [סיכום] הספר המקוון בהנדסת המרחב
 48. [סיכום] סדרות - כללי
 49. [סיכום] מספרים מרוכבים
 50. [סיכום] משוואות סביב הקוסינוס
 51. [סיכום] טריגונומטריה - משוואות סביב הטנגס
 52. [סיכום] הסתברות קלאסית - מאורעות
 53. [סיכום] הסתברות קלאסית - מאורעות תלויים ובלתי תלויים
 54. [סיכום] הסתברות - דיאגרמת עץ
 55. [סיכום] הסתברות קלאסית - נוסחת בייס
 56. [סיכום] משוואות לוגריתמיות
 57. [סיכום] אי שוויונים לוגריתמים
 58. [סיכום] אינטגרל לא מסוים
 59. [סיכום] האינטגרל המסוים
 60. [סיכום] משוואות מעריכיות
 61. [סיכום] אי שוויון מעריכי
 62. [סיכום] משפטים במעגל - משיקים מחוץ למעגל
 63. [סיכום] וקטורים - מציאת מצב הדדי בין שני ישרים
 64. [סיכום] חדו"א תחומי עלייה וירידה של פונקציה
 65. [סיכום] בקשת סיכום בפיסיקה
 66. [סיכום] בעיות תנועה
 67. [אלגברה] אי שוויון ממעלה ראשונה וממעלה שנייה
 68. [סיכום] חוקי וייאטה | וייטה
 69. [סיכום] וקטורים - מעבר מהצגה פרמטרית לאלגברית
 70. [סיכום] וקטורים - מעבר מהצגת מישור אלגברית לפרמטרית
 71. פירמוט מחשב
 72. [סיכום] אחוזים תמורת האחוז והגודל היחסי האחוז עצמו , סיכום כללי והמון תרגילים פתורים
 73. [סיכום] סידרה חשבונית
 74. [סיכום] וקטורים
 75. [סיכום] וקטור גיאומטרי
 76. [אלגברה] סיכום בנושא אינדוקציה
 77. [סיכום] מכפלה סקלרית
 78. [סיכום] וקטור אלגברי
 79. [סיכום] מרחק נקודה מישר (וידאו)
 80. [סיכום] מרחק נקודה ממישור(אנליטית) - וידאו
 81. [סיכום] חקירת שתי משוואות ממעלה ראשונה (וידאו)
 82. תוכנית עבודה
 83. [סיכום] אי שוויונים - וידאו
 84. [סיכום] בעיות מילוליות - הספק (וידאו)
 85. [סיכום] סדרה הנדסית (וידאו)
 86. [דיון] אינדוקציה מתמטית
 87. [סיכום] חקירת משוואה ריבועית
 88. [סיכום] בעיות קיצון עם גליל(וידאו)
 89. [סיכום] סיכומים בYouTube לחומר הלימוד במתמטיקה עד לרמת ה5 יחידות
 90. [סיכום] וקטורים
 91. [סיכום] ישר החיתוך של שני מישורים בהצגה אלגברית
 92. [סיכום] יחידות ההצגה של ישר ותלות וקטורים
 93. [סיכום] שאלון 003 :)
 94. סיכום נוסחאות
 95. [סיכום] אינדוקציה
 96. [חדו"א] פונקציות - תחומים
 97. [חדו"א] פונקציה - בסיס
 98. [חדו"א] פרבולה וקו ישר
 99. [חדו"א] פונקציה זוגית ואי זוגית
 100. [סיכום] נגזרות
 101. [סיכום] שאלון 004
 102. [אלגברה] הפרבולה
 103. [סיכום] גבולות | פונקציה מעריכית | רציונלית | פולינומים | לוגריתמית | חוק לופיטל
 104. [סיכום] משוואת משיק לפונקציה | ומנקודה שאיננה על הפונקציה
 105. [סיכום] חקירת משוואה ריבועית
 106. שימוש בחוקי וייטה לחקירת משוואה ריבועית
 107. [וקטורים] מציאת משוואת מישור בהצגה פרמטרית על פי שלוש נקודות
 108. [וקטורים] מציאת משוואת מישור בהצגה אלגברית על פי שלוש נקודות
 109. [חדו"א] נקודות קיצון
 110. [אלגברה] לא הבנתי משהו משיטות הנחש...
 111. [סיכום] שטח מעגל
 112. [סיכום] מרחק בין ישר ומישור
 113. [סיכום] מרחק בין ישרים מצטלבים
 114. [סיכום] רדיאן והקשר שלו למעלות
 115. [סיכום] נקודות מקסימום ומינימום מקומיות ומוחלטות
 116. [סיכום] נפח באמצעות אינטגרל - גופי סיבוב
 117. [סיכום] חקירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה
 118. [סיכום] חקירת משוואה ממעלה ראשונה
 119. [סיכום] נקודות פיתול תחומי קעירות וקמירות
 120. [סיכום] נקודת אי רציפות סליקה
 121. [סיכום] סידרה הנדסית
 122. [סיכום] סידרה חשבונית
 123. [סיכום] גבול של סדרות
 124. אני חייבת עזרה בספרות (:
 125. [סיכום] סיכום בפיזיקה-מכניקה
 126. [טריגונומטריה] היחס בין רדיוס המעגל החסום במשולש לרדיוס המעגל החוסם משולש
 127. WIKI - לוחות לוגריתמים
 128. [דיון] פתרון מבחני דמה במתמטיקה ופיזיקה לכניסה לפקולטה להנדסת חשמל בטכניון