PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. פונקציות מעריכיות - נקודות קיצון
 2. פיתול וקעירות- f(x)= a^x
 3. הסתבכתי באינטגרל סעיף ה בלבד
 4. מינימום ומקסימום מוחלטים
 5. מעגל
 6. הוכחת תכונות באליפסה
 7. וקטורים גאומטרים
 8. הצגה פרמטרית של ישר
 9. אינטגרל
 10. הנדסת המרחב , מציאת זווית בין אלכסון פאה לפאה אחרת
 11. איך מוצאים את הגודל של BC?
 12. אנליטית - ממתכונת שהייתה לי
 13. חקירת פונקציה
 14. מיתר במעגל עם פרמטר
 15. הוכחה במרוכבים
 16. בוחן :משוואות מעריכיות + פונקציות
 17. נק' משותפות בין מקצוע למישור
 18. מציאת האנטגרל של הפונקציה
 19. משוואות מעריכיות 5 יחידות חלק ז שאלון 035007 עמוד 639 תרגיל 9
 20. מצב הדדי בין שני מעגלים
 21. וקטורים אלגבריים מעוניינים למצוא את משוואת הישר של מפגש אלכסוני הבסיס עפ מפגש אלכסוני
 22. מציאת פרבולה לפי משיק
 23. פונקציות לוגריתמיות
 24. האם הפתרון שלי טוב?
 25. מקום גאומטרי
 26. פרבולה ומעגל
 27. מרחק נקודה ממישור
 28. זהויות
 29. האם הפתרון שלי טוב?
 30. מרחק בין 2 ישרים מקבילים סעיף ב' בלבד
 31. פונקציות מעריכיות עם פרמטרים
 32. ישר חותך את הצירים
 33. תרגיל במציאת משוואת אליפסה
 34. מקומות גיאומטריים
 35. אי שיוויוניים
 36. ישר מוכל במישור ומקבל לישר שני
 37. המישור של גאוס
 38. בעיות גאומטריות
 39. מקומות גיאומטריים
 40. זווית בין ישר למישור ( תיאוריה, ללא חישובים)
 41. חדו"א
 42. ווקטורים . זווית שבין שני ישרים. עם הצגה פרמטרית
 43. מציאת פיתרון למשוואה עם חזקה גדולה
 44. תרגיל לבגרות 807 בנושא גאומטריה אנליטית
 45. שטח החסום בין הגרפים
 46. השטח המוגבל
 47. בעיה בהצטמצמות תשובה
 48. בעיה במעגל
 49. בעיות ערך קיצון
 50. בעיות ערך קיצון
 51. פונקציות לוגריתמיות
 52. אסימפטוטה אופקית
 53. מציאת משוואת ישר
 54. מקומות גיאומטריים
 55. מקסימום ומינמום למספר מרוכב
 56. אסימפטוטה אופקית
 57. אינטגרל
 58. כפל וקטור בסקלר
 59. אסיפטוטה אופקית של פונקציה לוגריתמית
 60. שטח של פונקציה מעריכית
 61. וקטורים
 62. פונקציות עם פרמטרים
 63. תרגיל סדרות במספרים מרוכבים בעזרת משפט דה מואבר
 64. וקטורים
 65. וקטור מאונך למישור
 66. תרגיל מהספר של בני גורן בנושא משפט דה מואבר
 67. פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
 68. פרבולה
 69. וקטור גיאומטרי
 70. תרגיל בוקטורים
 71. פוקנצייה מעריכית
 72. טריגונומטריה הנדסת המרחב
 73. פונקציה לוגריתמית
 74. משוואה לוגריתמית
 75. פונקציה מעריכית ולוגריתמית - אינטגרל
 76. פתירת אינטגרל
 77. מציאת ישר במישור
 78. סעיף קשה לאחר מלא נסיונות...
 79. גדילה ודעיכה
 80. מקומות גאומטרים
 81. מרוכבים-סעיף ב'
 82. הנדסת מרחב + מרוכבים
 83. מקום גיאומטרי
 84. תרגיל מרוכבים במישור גאוס
 85. מכפלה ווקטורית
 86. הוכחות עם שורשי היחידה
 87. שורשים מסדר n
 88. וקטור גיאומטרי- הסתבכות בהבעת וקטור
 89. סעיף מבחינת בגרות
 90. וקטורים אלגברי
 91. וקטורים אלגברי
 92. המכפלה המעורבת
 93. מכפלה מעורבת
 94. וקטורים אלגברי
 95. וקטורים אלגברי
 96. טריגו' במרחב - שטח משולש
 97. טריגו' במרחב - חישוב זווית
 98. ווקטורים . מרחק נקודה ממישור.
 99. פונקצית e
 100. מקומות גיאומטריים במעגל (ואליפסה)
 101. אנליטית אליפסה
 102. אנליטית
 103. מספרים מרוכבים
 104. וקטורים של בר אילן
 105. משוואה
 106. מרוכבים עם אנליטית
 107. מקומות גאומטרים - מרוכבים
 108. מעגל
 109. פירמידה מרובעת (סעיף ב)
 110. מציאת הפונקציה לסקיצה נתונה
 111. אליפסה
 112. מישורים מקבילים
 113. אליפסה עם מעגל
 114. חקירת פונקציה מעריכית קשה!!!
 115. בעיית קיצון פונקציות לוגריתמיות
 116. מעגל
 117. מצא את משוואת המעגלים
 118. תיבה - עם פרמטרים
 119. תיבה - נפח תיבה באמצעות פרמטרים
 120. תיבה - הזווית בין מישורים
 121. תיבה - הזווית בין ישר לבסיס התיבה
 122. תיבה - נפח התיבה
 123. מקום גיאומטרי
 124. מספרים מורכבים
 125. בגרות לדוגמא של משרד החינוך
 126. מטלה בווקטורים
 127. מציאת פרמטר בפונקציה לוגריתמית.
 128. טריגונומטריה במרחב-מנסרה שבסיסה משולש ישר זווית
 129. הוכחות עם צמודים - מציאת ערך m עבור פתרון יחיד
 130. מציאת זווית מינימאלית בין וקטורים
 131. מתכונת מקורית לניגשים לשאלון 807
 132. וקטורים- סעיף ג'
 133. וקטורים (אלגבריים+גאומטריים)
 134. תרגיל במרוכבים -בבקשה בבקשה בבקשה!
 135. טריגו במרחב - קשה!!!
 136. מרוכבים קשה
 137. פרמידה פאות צדדיות, זווית בין מקצועות צדדים, לא מבין
 138. הוצאת שורש של מספר ממשי
 139. הוצאת שורש של מספר מרוכב לא ממשי
 140. מקומות גאומטרים- סעיף א
 141. שאלת הבנה בפונקציות לוגריתמיות
 142. וקטור אלגברי
 143. סעיף קצר ממתכונת שהייתה ב807
 144. נגזרת לאחר אינטגרציה של ln
 145. משוואה לוגריתמית עם פאי
 146. פרבולה, יחס שטחים
 147. פונקציה מסובכת בחקירה 807
 148. קושי בתרגיל עם לוגריתימים 807
 149. מציאת משוואת מישורת ע"פ שלוש נקודות
 150. שורשי היחידה
 151. שורשי היחידה
 152. שתי שאלות חדוא ממתכונת שהייתה לי
 153. תרגיל
 154. מרחקים
 155. מתמטיקה 807 גדילה ודעיכה
 156. וקטור גאומטרי לא פשוט
 157. איך יראה ישר החיתוך שבין המישורים האלה?(לא חישוב)
 158. מרחקים
 159. בעיה באסימפטוטה
 160. נגזרת של שורש עם לוגים
 161. וקטור אלגברי
 162. מישור של גאוס
 163. אינטגרל
 164. 807 מקומות גיאומטרים
 165. טריגו במרחב-פירמידה
 166. הזווית בין קטע לבין בסיס התיבה
 167. מרןוכבים
 168. מרוכבים
 169. שאלת חדו"א בנושא חישוב שטח במוגבל על ידי פונקציה
 170. הסבר- קביעת מקסימום/מינימום
 171. שני ישרים חותכים צירים
 172. זה יתקבל בבגרות?
 173. האם התיכון במשולש שווה שוקים שווה ל1.5R ?
 174. סעיף
 175. סעיף בוקטורים
 176. תרגיל מורכב בטריגומטריה של מציאת זווית בערכה המקסימלי
 177. מרוכבים+הנדסת מרחב
 178. אינטגרל
 179. מקומות גיאומטריים
 180. פרבולה
 181. מלבן חסום באליפסה
 182. אליפסה
 183. בעיה בסעיף מבגרות קיץ 2012 מועד ב.
 184. וקטורים מציאת פרמטר
 185. מישהו יודע מאיפה אפשר למצוא שאלות מסגנון זה?
 186. טריגו
 187. אליפסה
 188. פתרון משוואה טריגונומטרית
 189. מקומות גיאומטריים
 190. נקודה על אליפסה הקרובה ביותר לישר
 191. שוב תרגיל בטריגו
 192. סעיף במרוכבים
 193. סעיף בוקטורים
 194. שטח טרפז
 195. מעגל ופרבולה
 196. מעגלים ומקום גאומטרי
 197. הנדסת המרחב , חישוב נפח של מנסרה באמצעות a וזווית (ביתה) שנמצאת בין אלכסון בפאה צדדית
 198. מציאת זוית בין מישור ללא ישר חיתוך
 199. תרגיל בפונקציות מעריכיות
 200. התשובה הסופית יצאה לי שונה מהתשובות בספר..
 201. מקומות גיאומטרי במעגל ??
 202. וקטור אלגברי סעיף קשה
 203. קשר בין וקטור אלגברי והצגה פרמטרית של ישר
 204. מספרים מרוכבים
 205. מספרים מרוכבים
 206. נקודה המחלקת ביחס נתון
 207. בעיה במציאת אורך וקטור גיאומטרי
 208. מקומות גיאומטרים
 209. וקטורים תרגילים לחזרה
 210. בנוגע לתחום קעירות מלעה ומטה
 211. סעיף ב
 212. בעיה ממתכונת
 213. פונקציה שאלון 807
 214. אינטגרל
 215. פירמידה - זווית בין שתי פאות
 216. פירמידה - אחוזים
 217. פירמידה - עם פרמטרים
 218. מציאת פונקציה קדומה
 219. אנליטית - פרבולה
 220. תרגיל קשה באנליטית
 221. תרגיל יחסית קשה.
 222. נוסחת שטח משולש לפי קודקודיו
 223. משוואת מישור
 224. גידול ודעיכה מציאת הבסיס
 225. הוכחה המספרים מרוכבים
 226. מספרים מרוכבים
 227. חדו"א
 228. אנלטית קשה ממש ממש
 229. בעיה ממתכונת שהייתה לי מרוכבים+אנליטית
 230. בעיה ממתכונת פרק שני
 231. בעיה במתמטיקה שאלון 807 פרק ראשון
 232. זקוק להסבר תאורטי על חישוב שטח משולש במרחב
 233. אינטגרל
 234. אינטגרל ומשוואת ישר
 235. פונקציה וחור
 236. מקומות גיאומטרים
 237. אנליטית
 238. סעיף ד
 239. סעיף ד
 240. טירגו במרחב שאלון 807
 241. שרטוט פונקציה
 242. מציאת שטח באמצעות אינטגרל
 243. מגן בר אילן תש"ע מקום גיאומטרי
 244. שאלה שהיתה לי במתכונת אתמול
 245. חקירת פונקציה לוגריתמית
 246. הוכחה קטנה
 247. מקומות גאומטריים, אליפסה סעיף ג'
 248. משיק לאליפסה
 249. ריבוע-אנליטת
 250. בעיה בטריגו במרחב