PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29

 1. מיקום גיאומטרי- משוואת פרבולה
 2. פירמידה ומרכז מעגל
 3. הנדסת המישור מתכונת
 4. מקומות גאומטריים אליפסה
 5. פונקציה לוגריתמית
 6. מרוכבים
 7. מרוכבים
 8. מרוכבים
 9. סרטוט פונקציה ואינטגרל לפונקציה
 10. אינטגרל לפונקציה
 11. הווקטור הגאומטרי
 12. הווקטור האלגברי
 13. הווקטור האלגברי
 14. איזה מיקודית כדאי לקנות
 15. מרוכבים
 16. מרוכבים
 17. סרטוט פונקציות באותה מערכת צירים
 18. מכפלה סקלרית לפתרון בעיות גיאומתריות
 19. אליפסות שאלות סיכום
 20. מציאת אסימפטוטות ..
 21. מטריצת סיבוב
 22. גבהים למקצועות צדדים
 23. חישוב שטח פונקציה בערך מוחלט
 24. מקומות גיאומטריים- הישר- חלוקת קטע
 25. איך לגזור?
 26. האם ניתן לצמצם חומר?
 27. פרבולה ומפגש הגבהים במשולש
 28. למה אחת התשובות נפסלה??
 29. בגרות קיץ 2014 מועד ב סעיף א
 30. בעיית קיצון בני גורן
 31. לדעתי חסרים נתונים.
 32. גיאומטריה אנליטית
 33. פונקציות לוגריתמיות קיצון
 34. יודע שזה נכון, אבל אין לי מושג איך להוכיח את זה
 35. אשמח לפתרון!
 36. אשמח לפתרון!!
 37. פרבולה
 38. הגעתי לתשובה שספק אם היא תתקבל..
 39. לגבי פרבולה
 40. מועד ב' קיץ 2012 סעיף ג
 41. אשמח לפתרון!!
 42. נימוק נכון של אסימפטוטות..
 43. ערך מוחלט במספרים מרוכבים
 44. פתרונות ודיונים שאלון 807 חורף 2015 התשעה
 45. הוצאת שורש מסדר n
 46. פונקציות לוגריתמיות- אינטגרל
 47. הצגה פרמטרית של ישר במרחב
 48. אסימפטוטות של פונקציה לוגריתמית
 49. מציאת משוואת ישר
 50. מרוכבים 39
 51. שיפועי משיק של נגזרת
 52. מציאת שטח טטראדר
 53. מציאת משוואת מישור
 54. אנליטית 43
 55. אנליטית 24
 56. אנליטית 8
 57. אנליטית 17
 58. מרחק בין מישורים מקבילים
 59. מרחק נקודה ממישור
 60. המרחק בין ישרים מצטלבים
 61. גיאומטריה אנליטית- זווית בין ישרים נחתכים
 62. הוכחה במרוכבים
 63. מרוכבים 74
 64. הנדסת המרחב - תיבה
 65. תרגיל עם חזקה
 66. אנליטית
 67. הוכחות נוסחות וקטורים תלת ממדיים
 68. פרבולה
 69. ר סעיף ב1
 70. משוואה עם ln
 71. מרוכבים 90
 72. מרוכבים 54
 73. מרוכבים 73
 74. מרוכבים 82
 75. משוואת מישור לפי נקודות
 76. בעיה קשה בוקטורים
 77. מרחק נקודה ממישור
 78. צורות מישוריות יחידות הצגה
 79. פרבולה
 80. אמצע קטע
 81. מעגלים ופרבולה - סעיף ב׳
 82. קטע אמצעים במשולש
 83. זווית בין שני וקטורים - מכפלה סקלרית
 84. תרגיל בנושא מרחק בין 2 נק'
 85. שלום
 86. הצגה פרמטרית של ישר
 87. וקטורים
 88. וקטורים פירמידה
 89. מקומות גיאומטריים-משולבות
 90. פונקציות מעריכות ושטחים
 91. פונקציה מעריכית
 92. הוכחת תכונות בפרבולה
 93. סדרה הנדסית-משפט דה מואבר
 94. שני מעגלים
 95. סדרות
 96. בעיה במקומות גיאומטריים
 97. בעיה לא מובנת וקטורים
 98. וקטור בסקלר
 99. פונקציות מעריכיות 3
 100. מרחק נקודה מישר
 101. מציאת משוואה של ישר על פי מרחקה של נקודה ממנו
 102. מקומות גיאומטריים- משיק לפרבולה
 103. מכפלה סקלרית - זווית בין שני וקטורים
 104. פונקציה מעריכית 4
 105. פונקציה מעריכית 5
 106. פונקציה מעריכית 6
 107. השורש מסדר n של מספר מרוכב
 108. מספרים מרוכבים
 109. מקומות גיאומטריים- שאלת מעגל
 110. טריגונומטריה במרחב
 111. בעיה במעגל- מציאת משוואות מעגלים
 112. מרחק נקודה מישר
 113. טרפז
 114. מעגל
 115. אנליטית
 116. אנליטית 18
 117. בעיה במורכבים מצולע משוכלל
 118. הנושא פרבולה מיתר ואורך המיתר
 119. משוואות לוגריתמיות
 120. מכפלה סקלרית בווקטורים אלגבריים
 121. לא מבין איך לעשות את סעיף א.
 122. חקירת פונקציה e
 123. משוואת משיק
 124. תרגילים שצריך לשים בהם ערך מוחלט בלאן
 125. אינטגרל נפח גוף סיבוב
 126. מצב הדדי בין ישרים- הזוית שביניהם וחוצה זוית
 127. פרבולה קנונית
 128. אליפסה קנונית!!!
 129. בעיות עם שני מעגלים
 130. מעגלים נחתכים
 131. תרגיל חשוב!
 132. תרגיל טוב
 133. נקודות קיצון עם פרמטרים
 134. הוכחה מפגש תיכונים
 135. אסימפטוטה אופקית
 136. בעיה בוקטורים מנסרה
 137. אליפסה
 138. משולש
 139. וקטור אלגברי-הצגה פרמטרית למישור
 140. מקומות גיאומטרים(משוואת פרבולה)
 141. חקירת פונקציה מעריכית
 142. וקטורים אלגבריים
 143. אי שיוויון
 144. וקטורים אלגבריים
 145. זוית בין ישר למישור
 146. בני גורן 807 עמ 622 וקטורים
 147. נקודה נמצאת במשולש
 148. גיאומטריה אנלטית ההתחלה
 149. מצב הדדי בין ישר למישור
 150. לגבי הצגה פרמטרית של מישור
 151. פונקציות מעריכיות 10
 152. פונקציות מעריכיות 11
 153. פונקציות מעריכיות 12
 154. פונקציות מעריכיות 13
 155. מצב הדדי בין ישר למישור-מציאת ישר
 156. ישר חיתוך של מישורים, מצב הדדי ומשוואת מישור
 157. מכפלה סקלרית
 158. נגזרת פונקציה לוגריתמית
 159. טריגונמטריה במרחב מנסרה ישרה
 160. משיק עם פרמטרים - פונקציה לוגריתמית
 161. אנליטית, משוואת משיק למעגל מנקודה שאינה על המעגל
 162. עמוד 246 תרגיל 6- שיפוע מקסימלי
 163. וקטור גאומטרי- במרחב
 164. אליפסה
 165. משוואות ריבועיות עם הוצאת שורש ריבועי של מספר מרוכב
 166. גאומטריה עם טריגו׳
 167. הוכחת זהויות טריגונומטריות ע"פ הזהויות היסודיות
 168. הוכחת זהויות טריגונומטריות ע"פ הזהויות היסודיות
 169. פרבולות
 170. פרבולות
 171. פרבולות
 172. מרחק בין מישור לישר מקביל לו
 173. קבוצת מספרים
 174. תיאור של מישור
 175. משולש שחוסם מעגל, כשאחד הצלעות מקבילה לציר הY
 176. פונקציה מעריכית 24
 177. פונקציה מעריכית 25
 178. פונקציה מעריכית 26
 179. ארכימדס 807
 180. תרגיל באנליטית - אליפסה
 181. טריגונומטריה במרחב
 182. פונקציות מעריכיות
 183. מקום גיאומטרי מספרים מרוכבים
 184. אי שוויון לוגריתמי -
 185. וקטור אלגברי - מציאת משוואת מישור ( מצורפת דרך )
 186. וקטור גאומטרי במרחב
 187. לגבי אי שיוויון מעריכי
 188. בעיות קיצון
 189. משוואה עם פרמטרים
 190. וקטורים במשולש
 191. טריגו בפירמידה
 192. חקירה
 193. חקירה ללא גרף
 194. מציאת משוואת מישורים על פי מרחקם ממישורים אחרים
 195. מקומות גאומטריים במעגל
 196. קוטר באליפסה
 197. פרבולה
 198. מצב הדדי בין ישר ומישור
 199. פתרון מלא לתרגיל
 200. שתי הצגות שונות לאותו וקטור - יחידות ההצגה
 201. המישור של גאוס
 202. תרגיל שטח ונפח של אינטגרלים
 203. משוואה של מישור
 204. נפחים ושטחים
 205. בעיה בגדילה ודעיכה
 206. פרבולה 2
 207. פרבולה 3
 208. וקטורים בפירמידה ישרה
 209. חקירת פונקציה
 210. וקטורים אלגבריים
 211. מצב הדדי בין ישר למישור
 212. אינטגרל רק סעיף ד-3 ממתכונת
 213. מקומות גאומטריים
 214. מקומות גאומטריים משולב משולש ומעגל
 215. משולש ושטחים ,
 216. מאלגברי לפרמטרי
 217. מאלגברי לפרמטרי 2
 218. משוואת המישור על פי הצגה פרמטרית
 219. הוכחה
 220. משוואת מישור איך עיושיםםם
 221. משוואה
 222. אנליטית- מריאן
 223. משוואה
 224. הוכחה
 225. משוואות מעריכיות
 226. מקומות גאומטריים
 227. הנדסת מרחב+וקטורים
 228. מקומות גאומטריים ניצבות של ישרים
 229. זווית
 230. משוואה ממעלה שנייה
 231. טריגונומטריה במרחב
 232. שטח
 233. מספרים מרוכבים
 234. מרוכבים
 235. תרגיל בוקטורים
 236. זווית
 237. אינטגרל
 238. שורשי יחידה
 239. אי שיוונים כאשר איקס הוא החזקה
 240. ארכימדס מתכונת לדוגמה שאלון 807 תרגיל 3 עמוד 279
 241. קובייה
 242. מישור גאוס-מרוכבים
 243. נושא טטראדר, מציאת קודקודים כשנתונים לי וקטורים בלבד
 244. תיבה
 245. 453
 246. אנליטית
 247. וקטורים
 248. שטחים
 249. אנליטית שאלון 807 -מעגלים
 250. סעיף במרוכבים 807