PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29

 1. מעגל
 2. תרגיל אנליטי ומקומות גאומטריים- בגרות 2010
 3. יואל גבע שאלון 807 אנליטית
 4. פירמידה משוכללת שבסיסה משולש
 5. אינטגרל
 6. פתרון תרגיל 11 מעמוד 374 מבני גורן ג'1 לשאלון 807
 7. יואל גבע- תיבה שבסיסה ריבוע
 8. ווקטורים אלגברים - תרגיל 2 מבגרות 2010 שאלון 807
 9. פונקציה מעריכית - תרגיל מבגרות
 10. משוואות משיק
 11. קשה בפירמידה ישרה
 12. פונקציות לוגריתמיות
 13. מעגל
 14. משולש שווה שוקיים
 15. וקטורים בקוביה
 16. אנליטית
 17. וקטור במנסרה
 18. וקטורים
 19. קבלת אליפסה ממעגל
 20. בעיות מינימום ומקסימום הפונקציה הלוגוריתמית
 21. מכפלה סקלרית
 22. וקטור אלגברי
 23. תיבה
 24. איך גוזרים את זה ?
 25. הוכחת ביטוי
 26. גאומטריה אנליטית -מעגל
 27. גאומטריה אנליטית ארכימדס
 28. משיק לפרבולה עם נורמל
 29. אוליפיאדה ארצית -
 30. אי שוויון עם אינטגרלים
 31. שני משיקים לפרבולה המאונכים זה לזה
 32. תרגיל 1
 33. פרבולה
 34. אי שיוויון לוגריתמי
 35. נתקעתי
 36. ווקטורים
 37. פונק' מעריכית - ערך קיצון
 38. טריגו במרחב
 39. תרגיל בחדוא פונקציות e
 40. תרגיל קשה בלוגים שקיבלתי
 41. הוכחת תכונות
 42. משוואות עם e
 43. מספרים מרוכבים
 44. משוואות עם e
 45. אמצע מיתר באליפסה
 46. ישר ששיפועו 2 חותך את הפרבולה Y^2=2PX בנקודות (X1,-1) ו - (X2,3)
 47. טרפז
 48. עמוד 492 בני גורן תרגיל 14 - בעיות קיצון
 49. גידול
 50. מלבן
 51. דלתון
 52. תיאור ישר באמצעות ווקטור
 53. אורך ווקטור אלגברי
 54. הוכחת תכונות הפרבולה
 55. הסתבכתי
 56. תיבה
 57. מנסרה
 58. תיבה
 59. יחס של וקטורים
 60. מקומות גיאומטריים
 61. הנדסה אנליטית-השוואת שיפועים
 62. קוביה
 63. קווים ישרים
 64. אליפסה
 65. פירמידה
 66. תרגיל 25 עמוד 366 בני גורן שאלון 035007
 67. כפל של וקטור בסקלר
 68. פירמידה
 69. גידול
 70. בפירמידה
 71. מקומות גיאומטרים
 72. ישרים מצטלבים
 73. אי שוויונות לוגריתמיים
 74. חישוב שטח משולש ע"י וקטורים
 75. המעגל החוסם את המצולע
 76. פונקציות מעריכיות - פרמטר
 77. אינטגרל ל e
 78. וקטורים אלגבריים
 79. משוואה עם ln x
 80. פונקציות לוגריתמיות
 81. גידול
 82. בעיות גיאומטרים מסוגים נוספים
 83. מספרים מרוכבים
 84. מרוכבים במישור גאוס
 85. תרגיל וקטורים
 86. בנושא ווקטורים המצב ההדדי בין מישור וישר
 87. ווקטורים ישר ומישור
 88. מעגל
 89. משולש
 90. יחידות הצגה במרחב
 91. טריגונומטריה במישור - פירמידה
 92. טריגונומטריה במישור
 93. משוואת מעגל חסום במרובע
 94. פונקציה מעריכית
 95. פונקציות
 96. פרמטרים
 97. אנליטית 807
 98. עמ 266 תרגיל 29 פונקציית f(x)=a^x קיצון
 99. ווקטור גאומטרי + אלגברי
 100. פירמידה מרובעת
 101. היאנטגרל שלא יוצא
 102. משולש
 103. משוואות לוגריתמיות
 104. משוואות לוגריתמיות עם לוג בארגומנט
 105. מעגל
 106. בעיה באנליטית- מעגל חסום בריבוע
 107. חקירת לוג
 108. חקירת לוג
 109. אנליטית מעגל ומרכזו
 110. וקטורים קוביה
 111. וקטורים בקוביה
 112. וקטורים בקוביה
 113. וקטורים 807
 114. וקטורים בקוביה
 115. פירמידה מרובעת
 116. מקום גיאומטרי של מספר מרוכב
 117. בעיות קיצון - פונקציות מעריכיות
 118. שטח כלוא בין גרפים
 119. שטח
 120. מכפלה סקלרית
 121. מרחק בין מישורים מקבילים
 122. פרבולה
 123. פרבולה
 124. אנליטית אליפסה, משיק
 125. אלגבריים היטל ומאונך
 126. לגבי שאלון 807 קיץ 2013 מועד ב'
 127. אנליטית
 128. משיק לפרבולה + זווית עם ציר x. טעות בספר של בני גורן.
 129. שיטת הקרוס.
 130. דיונים והצעות פתרון בגרות במתמטיקה חורף 2017 שאלון 807
 131. זוית בין ישר למישור
 132. 41 עמוד 508
 133. 45 עמוד 509
 134. משולש
 135. שטח המוגבל
 136. האמצע של מיתר- משוואת אליפסה
 137. תרגיל מפסיכומטרי
 138. תרגיל באנליטית
 139. אינטגרל של לוגריתמים
 140. גאומטריה אנליטית - מעגלים
 141. מנסרה משולשת-טריגונומטריה במרחב
 142. מספרים מרוכבים
 143. פרבולה ומעגל משיקים
 144. הצעת פתרון - משיק משותף למעגל ופרבולה תרגיל ראשון
 145. תרגיל במשוואת המעגל
 146. הצעת פתרון - משיק משותף למעגל ופרבולה תרגיל שני
 147. מושג| מה הוא מספר סופי?
 148. שאלה מאוד קשה במורכבים
 149. תרגיל 15 עמוד 554
 150. מציאת משוואת הישר של חוצה הזוית
 151. תרגיל מבגרות 2015 מועד ב'
 152. מעריכיות - חישוב נפח
 153. משיקים משותפים לשני מעגלים
 154. אינטגרל של פונקציה עם מעריך רציונאלי
 155. תרגיל מעניין - שורשים - בני גורן
 156. חקירה +אינטגרלים מתוך בגרות מועד ב' 2014
 157. שאלת מעגל
 158. וקטורים (מושגים) - וקטור כיוון
 159. תחום הגדרה של פונקציה
 160. מרחק בין ישרים מצטלבים
 161. מכפלה סקלרית
 162. מכפלה סקלרית וקטורים מאונכים
 163. פונקציות מעריכיות
 164. אסימפטוטות
 165. זווית בין שני וקטורים
 166. זווית בין שני וקטורים
 167. הוכחת וקטורים מאונכים
 168. משוואת ישרים המקשרת מרכזי מעגלים
 169. משוואה ריבועית
 170. טרפז שווה שוקיים
 171. מרחק נקודה מישר
 172. קו ישר, משולשים וגבהים
 173. עוסקת במרוכבים צריכה קצת לרענן את החומר הזה...
 174. הגדרת הפרבולה והאליפסה
 175. טריגונומטריה במרחב 807
 176. וקטור אלגברי -בקשר ל"מושג"
 177. סעיף המשלב אנליטית ומרוכבים
 178. דיפרנציאלי- זקוק למשוואה נוספת
 179. בעיות גידול ודעיכה - ארכימדס - עמוד 53 1 סעיף ב
 180. סדרות - סדרה הנדסית
 181. פרבולה עם מיתר
 182. זהויות בטריגו
 183. אינטגרל
 184. תרגיל 1 עמוד 78 אדית ומריאן
 185. נוסחה לבגרות
 186. מקומות גיאומטריים - מעגל
 187. סדרות חשבוניות
 188. מקומות גיאומטריים - מעגל (עם אנכים)
 189. מציאת זווית
 190. מציאת והגדרת זווית
 191. אשמח אם מישהו יסביר לי
 192. מצולע משוכלל במישור גאוס
 193. סדרות - סדרה הנדסית
 194. חישוב הזווית שבין שני מישורים
 195. תרגיל 11 עמוד 80 אדית ומריאן
 196. תרגיל במרוכבים
 197. אנליטית ארכימדס מאתגרת
 198. מרוכבים - הוספת מעלות לצורך נוחות
 199. גדילה ודעיכה תרגיל 15 אין סוף ניסיונות
 200. גדילה ודעיכה פתור תרגיל 18
 201. גדילה ודעיכה תרגיל 16
 202. גדילה ודעיכה תרגיל 17
 203. תרגיל 19 גדילה ודעיכה
 204. תרגיל 12 אנליטית אדית ומריאן
 205. תרגיל 23 עמוד 82
 206. הצגה אלגברית של מישור במרחב
 207. אליפסה ומעגל
 208. לוגריתמים
 209. אי שוויון לוגריתמי
 210. תחום הגדרה של פונקציה לוגריתמית
 211. סדרות - סדרה הנדסית
 212. מקומות גאומטריים - קו ישר.
 213. משוואה מעריכית
 214. נפח גוף סיבוב
 215. משוואה מעריכית
 216. מרוכבים
 217. שיפוע המשיק לגרף הפונקציה מינימלי
 218. משוואה לוגריתמית
 219. חקירת פונקציות לוגריתמיות
 220. אי שוויון מעריכית
 221. קודקודי מלבן
 222. אינטגרל של x בחזקת מינוס 1
 223. גזירה של פונקציה מסוג a בחזקת x
 224. ריבוע חוסם אליפסה
 225. אנליטית ו וקטורים
 226. פונקציה
 227. ווקטורים אלגברים - מישורים
 228. וקטורים גאומטרים ואלגברים
 229. שאלון 807, קיץ 2009 מועד ב, תרגיל 5
 230. מקום גיאומטרי
 231. בר אילן 807 - מתכונת 3
 232. אינטגרל באמצעות הצבה
 233. משוואת ישר המקביל לישר החיתוך
 234. מישור ללא מערכת צירים
 235. חיתוך בין מעגל לישר נותן תוצאות נוספות שמציבים במעגל
 236. איך מסדרים משוואת מעגל שמקדמים של X ו-Y בריבוע בריבוע כוללים מספר?
 237. אנליטית
 238. וקטורים קוביה
 239. פונקציה מעריכית
 240. הנדסה אנליטית
 241. מה זה ארגומנטים והאם זה נכלל בבחינה הקרובה?
 242. גאומטריה אנליטית - ישירם
 243. ישרים
 244. מרחק ישר מישר
 245. פונקציה מעריכית- אדית ומריאן
 246. משוואה טריגונומטרית
 247. שטחים בפירמידה ישרה, טריגו במרחב
 248. אנליטית בשילוב מעגל ומשולש
 249. ישרים באנליטית
 250. אי שוויון טריגונומטרי