PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29

 1. טרפז
 2. חלוקת פולינומים
 3. יחידות ההצגה - הוכחה
 4. מעגל
 5. ריבוע
 6. וקטורים
 7. משולש
 8. ווקטורים ומרוכבים משולב
 9. מציאת משוואת ישר עם נקודה נתונה
 10. משוואה מעריכית
 11. משואות לוגריתמיות
 12. גיאומטריה אנליטית
 13. אליפסה
 14. ההצגה האלגברית של וקטור
 15. ההצגה האלגברית של וקטור
 16. חיבור חיסור וכפל וקטורים
 17. שורשי היחידה
 18. הוכח כי הוקטור חוצה זוית
 19. מצא נפח מקבילון
 20. תרגיל וקטורים מנסרה ישרה
 21. קוביה מעניינת.....
 22. היפרבולה , מציאת אמצע קטע
 23. מציאת משיק בהיפרבולה
 24. מתכונת הכנה 807 לקראת בגרות קיץ 2017
 25. אליפסה
 26. מעגל - גיאומטריה אנלטית
 27. גאומטריה אנליטית מאתגר במיוחד
 28. הבנת ההיפרבולה וטעות ב-קטע אמצעים
 29. שיפוע משיק שלילי
 30. אנליטית - מעגל ופרבולה
 31. 53 עמ 563 גבי יקואל 807 חלק א
 32. 53 עמ 563 גבי יקואל 807 חלק א
 33. הצגה פרמטרית
 34. 24 עם 606 גבי יקואל 807 חל ״א״ הנה תמונה
 35. פתירת משוואה של מספרים מורכבים
 36. וקטורים גאומטריים
 37. 11 עם 409
 38. סדרה
 39. פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2017 מועד א' שאלון 807
 40. אי שוויון עם שורש
 41. מנסרה
 42. ערך מוחלט עם פרמטר
 43. ערך מוחלט והעלאה בריבוע וגם לגבי הוצאת שורש ממספר ומשתנה
 44. וקטורים: מציאת משוואת מישור
 45. משוואה.
 46. נקודות קיצון של פונקציה מנה
 47. שתי שיטות למציאת שטח משולש על ידי שלושת קודקודיו - מומלץ להכנס (מגניב !)
 48. הצגה פרמטרית של ישר.
 49. גיאומטרית המישור בעניין משפט חוצה זוית קשה במיוחד
 50. משולש ישר זוית ושווה שוקיים
 51. מקומות גיאומטרים.
 52. אליפסה
 53. בעיה מאתגרת במספרים מרוכבים
 54. וקטורים אלגבריים - מרחקים
 55. מצב הדדי וזוויות בין ישרים ומישורים
 56. מעגלים ומשיקים
 57. פירמידה משוכללת
 58. המרחק בין ישרים מקבילים במרחב
 59. אנליטית פרבולה
 60. סדר קודקודים.
 61. משוואה של מרוכבים -
 62. מספרים מרוכבים - משפט דה מואבר
 63. אליפסה
 64. מספרים שלמים
 65. מעגלים
 66. מספרים מרוכבים - בגרות 2015
 67. תרגיל בוקטור גיאומטרי
 68. מרוכבים סדרה הנדסית
 69. 807 - לוגריתם
 70. שורשי היחידה.
 71. מרחק בין שני נקודות , למה שיש פרמטר צריך להוציא +/- ?
 72. אינטגרל לפונקציה
 73. פתרונות ודיונים לבחינת הבגרות במתמטיקה קיץ 2017 מועד ב' שאלון 807
 74. העלאת משוואה עם שורש בריבוע
 75. מהו ההבדל בין וקטור לישר ?
 76. מרחק נקודה מישר השתגעתיי
 77. משפט השארית
 78. אי שיוויון טריגונומטרי
 79. ערך מוחלט בשני אגפים
 80. בגרות מועד קיץ מחצית שלישית 2014
 81. מעגל החסום במשולש
 82. תרגיל באנליטית שאלון 807, עבודת קיץ
 83. מעגלים משיקים
 84. שני מעגלים מצא את k
 85. הצעת פתרון - תרגיל קשה מהרגיל במרוכבים
 86. מקום גיאומטרי משיק למעגל
 87. תחום הגדרה של פונקציה עם לוגריתמים
 88. מצב הדדי בין מישור-מישור-ישר וארבעה נעלמים
 89. הצעת פתרון - מקומות גאומטריים
 90. הצעת פתרון - מקומות גאומטריים 2
 91. גאומטריה אנליטית לשאלון 807
 92. פירוק פולינום כאשר ידוע שורש אחד
 93. סעיף ג
 94. בעיה קשה
 95. העברת אגפים
 96. מצא שני מעגלים
 97. זווית
 98. קוביה טריגונומטריה במרחב
 99. לשון לא מובנת
 100. קוביה
 101. מעגל במישור גאוס
 102. שורשי יחידה
 103. משוואה ריבועית מורכבת
 104. חישוב יחס בין צלעות
 105. יואל גבע אנליטית עם חוצה זווית
 106. נקודה על אליפסה
 107. סעיף ב באשקול שנפתח בעבר
 108. חישוב זווית
 109. מספרים מרוכבים
 110. מספר מרוכב במישור גאוס
 111. שאלות קיצון עם פונקציות שורשים וגרפים
 112. רק סעיף ג
 113. מקומותגיאומטרים
 114. הוכחות גאומטריות
 115. מקביל לישרים ומישור
 116. משוואה ריבועית
 117. מרחק נקודה על ישר ממרכז המעגל
 118. מקום גיאומטרי אמצע קטע
 119. סעיף ב
 120. מתכונות לשאלון 807 מהדורת 2017
 121. זיהוי זווית
 122. לא מהבין את סעיף ב
 123. מלבן שחסום אליפסה
 124. תרגיל קשה מאוד
 125. מצא מקום גיאומטרי של אמצע ישר
 126. אין לי מושג
 127. זווית קהה
 128. מרחק ממלבן
 129. מנסרה משולשת
 130. מעגלים אנליטית
 131. גדילה ודעיכה
 132. גדילה ודעיכה
 133. יחס מרחקים
 134. סעיף ב
 135. מקום גיאומטרי
 136. חותך או משיק
 137. מרחק מנקודה
 138. סעיף ב
 139. חישוב זווית במכפלה סקלרית
 140. הכי קשה שיש
 141. זווית חדשה
 142. נפח פירמידה
 143. מנסרה משולשת
 144. נוסחת ויטה ושורשים
 145. מספרים מרוכבים - הוצאת שורש
 146. חזקות עם נעלמים
 147. אסימפטוטה אנכית בפונקציות לוגריתמיות
 148. שאלות במתמטיקה
 149. שימושים ליחידות ההצגה
 150. משוואה
 151. משוואה בחזקת 4 + פרמטרים - מציאת מספר פתרונות
 152. בדיקת תשובות אחרי העלה בריבוע
 153. בטטראדר
 154. וקטורים יואל גבע
 155. שורשי יחידה
 156. חומר שירד
 157. הוכחות
 158. הבנה בלוגריתמים
 159. חיבור וחיסור בלוגריתמים
 160. לוגריתמים
 161. טטראדר
 162. לוגים
 163. לוגים
 164. שורש 4
 165. לוגים
 166. לוגים
 167. אי שוויונים לן
 168. לוגים
 169. לוגים
 170. לוגים
 171. אי שוויונים
 172. משוואה ממעלה שנייה
 173. ביטויים אלגבריים
 174. טריגו במרחב
 175. זהויות
 176. פולינום
 177. טריגו במרחב
 178. הוכחה
 179. מקבילים
 180. לוגים
 181. וקטורים במרחב
 182. באיזה תחום
 183. בעיה במציאת תחום הגדרה
 184. פתירת פונקציה מעריכית
 185. האם אפשר לעשות כך
 186. עבור אילו ערכי פרמטר הפונקציה מוגדרת
 187. צורות מרחביות
 188. אשמח להתייחסות קלילה
 189. חזקות
 190. אי שיויון לוגריתמי בחזקה
 191. אישווין מעריכי
 192. שוויון מעריכי
 193. שוויון מעריכי
 194. שוויון מעריכי
 195. ישר שמקביל למישור
 196. וקטורים על אותו הישר
 197. אי שוויונים
 198. תחום הגדרה של לוג
 199. למה גדול שווה
 200. לוג עם שבר
 201. פתרונות מלאים
 202. אנליטית קצת מסובכת
 203. נוראי!!!!!!!!!!!
 204. משוואות מעריכיות
 205. מספרים מרוכביפ ולוגים
 206. גידול ודעיכה
 207. צריך הסבר לבסיס
 208. מתחנןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן ן
 209. קבוצות של מספרים
 210. סדרה הנדסית מרוכבת
 211. הוכחת וקטורים
 212. תרגיל 7
 213. מכפלה סקלרית
 214. תרגיל מספר 20 ווקטורים אלגבריים
 215. גידול ודעיכה
 216. נגזרת
 217. אורך בין 2 נקודות במישור גאוס
 218. גידול ודעיכה
 219. פונקציה עם ערך מוחלט
 220. משיק- הפונקציה e^x
 221. מורכב נגדי?!
 222. אי-שיוויונות לוגריתמיים
 223. מצא אתabc
 224. אינטגרל
 225. אינטרגל לשורש
 226. אינטרגל cos
 227. אינטרגל
 228. מרחק נקודה מישר במרחב
 229. הנדסת המרחב
 230. לא ברור
 231. שאלת מעגל
 232. אליפסה
 233. גידול ודעיכה
 234. סדרה מרוכבת
 235. מרוכבים
 236. מציאת אסימפטוטות אופקיות
 237. משוואת מעגל
 238. מקום גיאומטרי מרחק מהישר
 239. חקירת פונקציה מעריכית
 240. אסיפמטוטות אופקיות
 241. גדילה ודעיכה
 242. גידול ודעיכה
 243. זווית בין פאות
 244. תקוע
 245. אתגר - חישוב שטח
 246. בלתי אפשרייי
 247. ערך מוחלט
 248. פונקציה לוגריתמית
 249. הבע את t
 250. מה עשיתי לא נכון