PDA

צפה בגרסה המלאה : שאלון 807 - 35582עמודים : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29]

 1. מרוכבים
 2. לוגריתמים
 3. גבול הפונקציה
 4. הנדסה אנליטית פרבולה ומשיקים
 5. מקום גאומטרי
 6. מעגל
 7. משוואה לוגוריתמית
 8. שימוש במחשבון casio דגם fx-991ES PLUS
 9. משוואות לוגוריתמיות
 10. וקטורים גיאומטריים
 11. וקטורים גאומטריים
 12. משיק לפרבולה
 13. נקודה קרובה מפרבולה למשיק
 14. מרחק קצר מפרבולה למשיק 2
 15. מציאת נעלם ע"י יחס משולשים מנקודות השקה בפרבולות
 16. וקטורים גאומטריים
 17. מציאת משוואת פרבולה עם מעגל
 18. משיק לפרבולה עם נעלם
 19. טריגו - במשולש שווה שוקיים זווית הבסיס שווה ל אלפא והתיכון לשוק הוא m
 20. טריגו- תיכונים במשולש
 21. טריגו - משולש ישר זווית הבעה פרמטרית של שטחי משולש
 22. חישוב שטח ,מציאת פרמטרים
 23. חישוב שטח
 24. על הריבוע בנו ריבוע נוסף - 6 ב - 1,2
 25. אנאליטית , מעגל ישרים ומשיקים בגרות 2005
 26. וקטור גאומטרי מבגרות
 27. בגרות קיץ מועד א' 2011 פיתרון אחר
 28. בגרות 2009 מועד ב'
 29. וקטורים גאומטרים במשולש
 30. גזרה וריבוע חסום בה
 31. חוסם חסום ומציאת שטח הריבוע
 32. חישוב שטח ומשיק
 33. פונקציה ונגזרתה
 34. וקטורים
 35. מרוכבים
 36. גדילה ודעיכה
 37. מרוכבים
 38. זהויות טריגו במשולש ישר זווית
 39. פונקצית ln
 40. משיק לפרבולה
 41. פרבולה
 42. מכפלה קבועה מנקודות באליפסה
 43. משוואת אליפסה ממשוואת מעגל
 44. מעגל משיק בתוך פרבולה
 45. משוואת טריגו והוכחה
 46. הוכחת זהות טריגונומטרית
 47. אנליטית
 48. מספרים מרוכבים.
 49. מרוכבים
 50. שני משיקים למעגל
 51. מעגלים
 52. לוגוריתם מעריכי
 53. מקום אנליטי במעגל
 54. תרגיל מעריכית
 55. גאומטריה
 56. אנליטית
 57. אנליטית אורך של משיק למעגל
 58. מקומות גיאומטריים
 59. מקומות גיאומטריים
 60. משיק לאליפסה
 61. הוכחת מקום גאומטרי
 62. טרפס חסום במעגל. טרפז abcd חסום במעגל. הוכח המרובע bcde הוא מעוין
 63. גאומטריה מרובע חסום במעגל. Bf משיק למעגל בנקודה b. הוכח זוית bae = זוית ade
 64. גאומטריה
 65. גאומטריה
 66. מקומות גאומטריים מפגש ישרים
 67. מציאת מישור חוצה זוית קהה בין מישורים
 68. גאומטריה מעגל
 69. אנליטית
 70. וקטורים
 71. תרגיל בנושא שורש היחידה במספרים מרוכבים
 72. מבחני סוף שנה לחזרה
 73. לוגוריטמים
 74. הנדסת המרחב
 75. מציאת נק' קיצון
 76. מרחק מינימום של ישר משני מעגלים
 77. אינטגרל עם גבולות
 78. וקטורים.
 79. וקטורים.
 80. מרחק גדול וקטן
 81. אנליטית מעגל
 82. אליפסה
 83. מרוכבים
 84. משוואה מעריכית
 85. מרוכבים
 86. מרוכבים, משוואה ריבועית
 87. מציאת אורך מינימלי ומקסימלי לקוטר באליפסה
 88. יחידות מידה
 89. זווית בין מקצוע / פאה לבסיס פרמידה
 90. תרגיל בוקטורים
 91. מעגל חסום בריבוע
 92. ישר המקביל לישר המישור
 93. נוסחאות אליפסה
 94. שאלת אתגר מתוך מבחני ה- SAT
 95. סדרות הנדסיות אין סופיות
 96. פונקציות עם נעלמים
 97. משוואה אחת עם שני נעלמים
 98. סדרות הנדסיות אין סופיות
 99. סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה
 100. חקירת שורש
 101. בעית קיצון
 102. בעיות קיצון בגאומטריה
 103. פונקציות עם נעלמים
 104. גאומטריה מעגלים
 105. סדרה חשבונית
 106. סכומי סדרות
 107. דמיון ויחס משולשים גאומטריה
 108. פונקציות עם נעלמים
 109. שתי פונקציות
 110. סדרות הנדסיות
 111. מישורים מאונכים
 112. מצבים הדדים בין ישרים
 113. סעיף אינטגרל
 114. פירמידה מרובעת ומשוכללת
 115. משיק לאליפסה
 116. בעיית קיצון בגאומטריה
 117. מסתבך בהוכחה של מעגל חסום
 118. שני מעגלים
 119. דמיון משולשים במעגל
 120. בעיית קיצון בגאומטריה
 121. בעיית אתגר בסדרות
 122. מרחק נקודה מישר
 123. סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה
 124. גאומטריה שטחי משולש
 125. פונקציות עם נעלמים
 126. בעיית קיצון בגאומטריה
 127. הגדרת פונקציה בתוך שלוש פונקציות
 128. סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה
 129. פונקציות עם נעלמים
 130. פונקציות עם נעלמים
 131. מרחב ווקטורים, תשובה מצורפת רק צריך הסבר
 132. הבאת שטח בגאומטריה
 133. מציאת משוואת ישר
 134. שתי סדרות חשבוניות
 135. גאומטריה אנליטית
 136. נק' מפגש התיכונים
 137. סדרה המוגדרת על ידי n
 138. פונקציות עם נעלמים
 139. שתי סדרות הנדסיות
 140. שני מעגלים
 141. סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה
 142. בעיית קיצון בגאומטריה
 143. ווקטורים
 144. פונקציות עם נעלמים
 145. מעגל
 146. אנליטית ווקטורים וכו
 147. שאלות בטריגונומטריה עם פרופורציות במשולש
 148. מנסרה
 149. מנסרה ישרה
 150. מצב הדדי בין פרבולה למעגל
 151. מצב הדדי בין פרבולה למעגל
 152. מצב הדדי בין פרבולה למעגל
 153. גאומטריה
 154. הוכחת תכונות הפרבולה
 155. הוכחת תכונות הפרבולה
 156. הוכחת תכונות הפרבולה
 157. אליפסה מיתרים וקטרים
 158. קיצון טריגו במרחב
 159. משפט הקוסינוסים
 160. חקירה מלאה
 161. גיאומטריה אנליטית קווים ישרים
 162. טריגונומטריה עם מעגל חסום במרובע
 163. טריגונומטריה בעיות במישור עם זהויות ומשוואות
 164. טריגונומטריה בעיות במישור עם זהויות ומשוואות
 165. הוכחת תכונות האליפסה
 166. אליפסות, מעגלים ופרבולה
 167. טריגונומטריה בעיות במישור עם זהויות ומשוואות
 168. טריגונומטריה בעיות במישור עם זהויות ומשוואות
 169. גאומטריה
 170. טריגונומטריה בעיות במישור עם זהויות ומשוואות
 171. תרגיל באנליטית
 172. מקומות גאומטריים
 173. טריגו במרחב
 174. תחום הגדרה באי שוויונות לוגריתמים לא הולך
 175. תרגיל במספרים מורכבים
 176. מספרים מורכבים ומעגל תרגיל
 177. הקבלה בין ישרים המצויים על מישורים מקבילים
 178. תרגיל במנסרה 5 יחל
 179. בנושא הנדסה אנליטית
 180. גיאומטריה אנליטית היפרבולה
 181. נושא חקירה לוגריטמית
 182. פונקציה מערכתית ולוגריטמית
 183. מנסרה
 184. חישוב אינטגרל
 185. ווקטורים במשולש
 186. ווקטורים במשולש
 187. הוכחה של מספר מרוכב
 188. וקטורים
 189. טריגונומטריה במישור
 190. סדרה כללית
 191. בעיות קיצון המשלבת טריגונומטריה
 192. גיאומטריה
 193. טריגונומטריה במעגל
 194. סדרה המוגדרת על ידי n
 195. גאומטריה במעגל
 196. גיאומטריה
 197. שלוש סדרות
 198. טריגו הבעת צלעות
 199. גאומטריה שכוללת טריגונומטריה (נראה לי)
 200. מקומות גאומטריים
 201. הוכחה גאומטרית בווקטורים
 202. טריגונומטריה במישור
 203. זווית בין מישורים
 204. ווקטורים במרחב
 205. מקומות גאומטריים
 206. שני סדרות כלליות
 207. גאומטריה במעגל
 208. טריגונומטריה שמשלבת גאומטריה
 209. מקום גאומטרי
 210. דמיון משולשים
 211. בעיית קיצון במישור
 212. הבהרת מכפלה ויקטורית בפתרוכם