PDA

צפה בגרסה המלאה : אני למורי ומורי ליc}{en
01-03-2010, 08:29
ביקרתי את מורי למתמטיקה שנפל למשכב באחד מימי חודש אלול.
מורי סיפר לי בשמחה שיום קודם לכן ביקרוהו 3 קבוצות של תלמידים.

"לא יאומן" שח המורה "מכפלת מספרי התלמידים בשלוש הקבוצות שווה בדיוק לערך המספרי של התאריך היום, אך שים לב: בכל קבוצה היה מספר שונה של תלמידים. התוכל לומר לי כמה תלמידים בכל קבוצה באו לבקרני אתמול?"

מורה למתמטיקה הוא מורה למתמטיקה, מה לעשות, חייבים לספק לו תשובה, אבל מה? התאריך היום הוא בעייתי, אפשר לפרק אותו למכפלת 3 מספרים שונים בארבעה אופנים!
שאלתי אם כך את מורי שאלה נוספת ביחידות (לא אגלה לכם מהי!) והוא ענה לי תשובה במילה אחת: "לא"

עתה יכולתי למצוא בוודאות כמה תלמידים בכל קבוצה ביקרו את המורה.

כמה תלמידים בכל קבוצה ביקרו את המורה? ומה התאריך היום???

גל_כהן
01-03-2010, 08:50
בחודש אלול, על פי לוח השנה העברי ישנם 29 יום (א'-כ"ט) ומתוך המספרים 1-29 המספר היחיד
המתפרק למכפלה של 3 מספרים שונים בארבעה אופנים שונים הוא 24 (האפשרויות הן 1,2,12 או 2,3,4 או
1,4,6 או 1,3,8).
ניתן לראות ששלוש מהקבוצות כוללות אפשרות שבא תלמיד אחד, כלומר ביקר את המורה תלמיד בודד.
באם נניח כי השאלה הייתה "האם באחת הקבוצות היה תלמיד בודד?", אזי תשובת המורה היא "לא!"
ועל כן נקבע כי באחת הקבוצות היו 2 תלמידים, באחרת 3 תלמידים ובשלישית 4.

התאריך היום הוא כ"ד באלול.

יום טוב :) !

c}{en
01-03-2010, 08:53
כל הכבוד!!
תשובה נכונה :)

חג שמח :)