PDA

צפה בגרסה המלאה : תרגילshaked.2
09-03-2010, 16:44
למה הגרף של v/1 כפונקציה של u/1 הוא ישר??
ואיך מגרף שכזה אני יכולה למצוא את מרחק המוקד?


התרשים מתאר עצם נקודתי O ודמותו I, הנוצרת על ידי עדשה מרכזת דקה.
האם אפשר לראות את הדמות I גם ללא מסך? אם כן - באיזו מהנקודות B , A או C צריכה להימצא העין )על
פי כיווני ההסתכלות שלה המתוארים בתרשים( כדי לראות את הדמות I? אם לא - היעזר בתרשים ב, והסבר
מדוע אי-אפשר לראות את הדמות ללא מסך.
אני חושב שזה מצב 3 אבל אני לא מבין למה השניים האחרים לא מתאימות
http://bong.co.il/thumbs/25876349831.bmp ('http://bong.co.il/viewer.php?id=25876349831.bmp')

joeye
09-03-2010, 17:06
נסתכל על נוסחת העדשות:
\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f} .

נסמן: \left.x=\frac{1}{u} , \left.y=\frac{1}{v} ,
\left.c=\frac{1}{f} , ונקבל את המשוואה הבאה:
\left.y=-x+c .

קל לראות שהקשר בין x ל-y הוא קשר ליניארי, ועל-כן הגרף של y כפונקציה x יהיה קו ישר.

את מוקד העדשה קל למצוא בנקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y:
זה קורה כאשר x=0, כלומר כאשר מרחק הגוף הוא באינסוף (והמשמעות: הקרניים באות במקביל לציר האופטי),
מרחק הדמות שווה למרחק המוקד (וזה כמובן קורה, כאמור, כאשר קרניים באות במקביל לציר האופטי -
הן מתרכזות על מוקד העדשה {כמובן, אם היא מרכזת}).