PDA

צפה בגרסה המלאה : בעיות קנייה ומכירה - יצחק שלו ואתי עוזרי שאלון 803eli123mozes
04-10-2011, 15:18
במרכז מסחרי יש שתי חנויות רהיטים המתחרות זו בזו ומוכרות אותו סוג של שולחן בתנאים שונים:
חנות א' מוכרת שולחן בתשלומים שווים כאשר סכום כל התשלום הוא 60 ש"ח.
חנות ב' מוכרת שולחן ב-5 תשלומים יותר מאשר חנות א', וסכום כל תשלום הוא 40 ש"ח בלבד.
מחירו הסופי של השולחן בחנות ב' גבוה ב-20 ש"ח ממחירו בחנות א'.
א. בכמה תשלומים נמכר השולחן בכל אחת מהחנויות?
ב. מה מחירו הסופי של השולחן בכל אחת מהחנויות?

tototomer1
04-10-2011, 15:56
השאלה:
"במרכז מסחרי יש שתי חנויות רהיטים המתחרות זו בזו ומוכרות אותו סוג של שולחן בתנאים שונים:
חנות א' מוכרת שולחן בתשלומים שווים כאשר סכום כל התשלום הוא 60 ש"ח.
חנות ב' מוכרת שולחן ב-5 תשלומים יותר מאשר חנות א', וסכום כל תשלום הוא 40 ש"ח בלבד.
מחירו הסופי של השולחן בחנות ב' גבוה ב-20 ש"ח ממחירו בחנות א'.
א. בכמה תשלומים נמכר השולחן בכל אחת מהחנויות?
ב. מה מחירו הסופי של השולחן בכל אחת מהחנויות?"

התשובה:
לא ידוע מספר התשלומים אבל ידוע את ההפרש ביניהם ולכן נסמן:
מספר התשלומים בחנות א' = x
מספר התשלומים בחנות ב' = x+5

בחנות א' המחיר לכל תשלום הוא 60 ש"ח, ובחנות ב' המחיר לכל תשלום הוא 40 ש"ח

וידוע שהמחיר הסופי בחנות ב' גבוה ב20 ש"ח מהמחיר בחנות א', לכן מתקיים:

60x+20=40x+200

x=9 (=מספר התשלומים בחנות א')
x+5=14 (=מספר התשלומים בחנות ב')

המחיר הסופי בחנות א' = 9*60 = 540 ש"ח
המחיר הסופי בחנות ב' = 14*40 || או המחיר שווה ל540+20 = 560 ש"ח