PDA

צפה בגרסה המלאה : גלי אורsamoa
28-03-2009, 17:49
שני רמקולים הניצבים במרחק 0.6m זה מזה מפיקים צלילים שווי עוצמה ומופע בתדירות של 2000HZ
בהנחה שמהירות הקול באוויר היא 330M/s.

א. חשב את הזוויות ביחס לאנך האמצעי בהם ישמע צליל בעוצמה מירבית.
ב. חשב את הזוויות ביחס לאנך האמצעי בהם ישמע צליל בעוצמה מזערית.
ג. האם העוצמה המזערית שווה לאפס, כלומר לא נשמע כלל קול?
ד. האם ניתן לבצע את הניסוי המתואר בחדר שקירותיו מחזירים קול?

yoavzilberman
29-03-2009, 17:36
א. עוצה מקסימלית= התאבכות בונה, לכן זה קורה כאשר הפרש דרכי הגלים שווה למספר שלם של אורכי גל, בפעם הראשונה זה קורה כמובן כאשר אין הפרש דרכים בין שני הגלים, זה קורה בנקודה על האנך האמצעי ולכן זווית היא אפס (אני מניח שלא התכוונו לאפס אלא לעוצמה מירבית שלא על האנך האמצעי מסדר ראשון וזה מקיים: sin a=lamda/d וידוע ש lamda=v/f)
ב. התאבכות הורסת, מתקיים sin a=(2n-1)lamda/2d נציב n=1 ונמצא a (גם כאן נמצא את lamda=v/f)
ג. לא, שכן אמנם גלים מגיעים לנקודה במופעים מנוגדים אולם מכיוון שידוע שעוצמת גל פרופורציונית לריבוע האמפליטודה אזי הגל שעובר מרחק רב יותר מגיע בעוצמה נמוכה יותר ולכן באמפליטודה נמוכה יותר ולכן התאבכות לא תהיה הורסת לחלוטין אלא בתבנית ההתאבכות תישאר תבנית גל השונה מאפס דבר המציין שלא יהיה חוסר קול מוחלט אלא קול חלש ביותר, האפקט יגבר כל שמרחיקים מרחק אופקי גדול יותר בהאנך המרכזי.
ד. אם מוחזר קול מהקירות לא ניתן יהיה להעריך זוויות שכן תהיה התאבכות בונה/הורסת עם יותר ממקור אחד ולא ניתן יהיה להעריך במדויק את מקור הגל המוחזר כך שלא ניתן יהיה להעריך את המבוקש מהניסוי.